Партньори    Наши клиенти са множество търговски дружества, които развиват дейност в сферата на пропърти мениджмънта и сделките с недвижими имоти, предоставянето на финансови и счетоводни услуги, вътрешната и външната търговия, IT технологиите, телекомуникациите и медиите и др. Предоставяме правни услуги и на множество юридически лица с нестопанска цел, както и на органи на местната и централната власт.


    Съгласно чл. 8, ал. 3 от Етичния кодекс на адвоката, адвокатите нямат право да разкриват имената на клиентите си.


    В дейността си сме изградили трайни взаимоотношения с водещи нотариуси и частни съдебни изпълнители, които са на разположение на нашите клиенти, когато имат необходимост от извършване на нотариални действия или от намесата на съдебен изпълнител за осъществяване на техните права и защита на интересите им.