Облигационно и Вещно право


  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори

  • Комплексно проучване на недвижими имоти

  • Нотариални производства

  • Представителство по съдебни спорове

Търговско право


  • Правни консултации по въпроси на дружественото и търговско право

  • Учредяване, преобразуване и прекратяване на всички видове търговски дружества. Прехвърляне на дружествени дялове

  • Вписване на промени и обявяване на подлежащи на вписване актове в Агенция по вписванията – Търговски регистър

  • Изготвяне на всички видове търговски и други договори

  • Консултация и анализ на търговски сделки