Право на интелектуалната собственост


 • Консултации свързани с различните обекти на индустриална собственост и авторските права

 • Проучване и изготвяне на документи за заявяване на обекти на индустриалната собственост

 • Съдействие и подготовка на документи в процеса на регистрация на обекти на идустриална собственост

 • Извършване на периодично наблюдение на защитени марки и дизайни и подготовка и предприемане на действия по ограничаване възможността за регистрация на идентични и/или сходни марки/дизайни

 • Защита в производство по регистрация, отмяна, заличаване на обект на индустриална собственост, включително пред съд

 • Образуване и водене на производства по защита на нарушени права на интелектуална собственост

Процесуално представителство

 • Проучване на възможности и подготовка на съдебни процесие

 • Подготовка на документи и процесуално представителство в заповедно и исково производство, производство по брачни дела и дела за гражданско състояние, съдебна делба и търговски спорове, включително и производства по несъстоятелност

 • Процесуално представителство по административни и административно-наказателни дела, обжалване на наказателни постановления и ревизионни актове

 • Процесуално представителство в производства по ЗУТ и ЗКИР

 • Процесуално представителство по трудови спорове

 • Процесуално представителство пред арбитражи, КЗК и др.