Административно и административно-наказателно право  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления

  • Представителство в производство пред административни органи

  • Процесуално представителство по съдебни спорове

Трудово и осигурително право


  • Правни консултации по въпроси на трудовото и осигурителното право

  • Изготвяне и консултации за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори

  • Процесуално представителство по съдебни спорове