Семейно и наследствено право


  • Правни консултации по въпроси на семейното и наследственото право

  • Подготовка на документи за развод

  • Подготовка на завещания

  • Процесуално представителство по съдебни спорове

Абонаментни услуги


  • Правно обслужване на търговски дружества и на юридически лица с нестопанска цел

  • Правно обслужване на държавни органи и органи на местно самоуправление