Данъчно право


  • Правни консултации по въпросите на данъчното облагане

  • Представителство и съдействие при извършване на данъчни ревизии

  • Процесуално представителство по съдебни спорове

Обществени поръчки


  • Консултации и подготовка на документи за участие в обществени поръчки

  • Консултации относно законосъобразността и провеждането на обществени поръчки

  • Обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки